مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AChR

Acetyl Choline Receptor

گیرنده استیل‌کولین (به اختصار AChR) پروتئین غشائی درونی است که نسبت به اتصال ترارسان عصبی استیل‌کولین واکنش نشان می‌دهد.

مانند سایر گیرنده‌های تراغشائی، گیرنده‌های استیل‌کولین بسته به خواص دارویی‌شان، و یا بنا بر حساسیت و میل ترکیبی‌شان با مولکول‌های دیگر طبقه‌بندی می‌شوند. گرچه همه گیرنده‌های استیل‌کولین بنا بر تعریف به استیل‌کولین واکنش نشان می‌دهند، این گیرنده‌ها می‌توانند به سایر مولکول‌ها هم پاسخ دهند.
- گیرنده‌های استیل‌کولین نیکوتینی (nAChR، هم‌چنین معروف به ...) به طور مشخص به نیکوتین واکنش نشان می‌دهند.
- گیرنده‌های استیل‌کولین موسکارینی (mAChR، هم‌چنین معروف به ...) به طور مشخص به موسکارین واکنش نشان می‌دهند.

برای استیل کولین گیرنده های موسکارینی M1 تا M3 و به ندرت گیرنده های نیکوتینی وجود دارند .
AChR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود