مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMZ

dis millitary zone

به مضمون منطقه غیر نظامی است ... یعنی منطقه ای که امنیت اطلاعات در روتر برای طراح شبکه مهم نیست .
DMZ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود