مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTG

Radar Tank Gaging

جز سیستم های ابزاردقیق بوده ودرپتروشیمی ها،پایانه های نفتی و...برروی مخازن نگهداری مواد نصب میشود که اطلاعاتی ازقبیل فشار، دما، ارتفاع آب و سیال و...را نشان میدهند.
RTG
ارسال نظر

ارسال نظر