لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
TORCH
مخفف عبارت TORCH
Toxo plasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Sim ...
عفونتهای داخل رحمی (TORCH) به خصوص...
PCOS
مخفف عبارت PCOS
Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشا...
PNE
مخفف عبارت PNE
Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...
COPE
مخفف عبارت COPE
Calendar of Premenstrual syndrome Experiences
تقویم تجارب سندرم پیش از قاعدگی
PRISM
مخفف عبارت PRISM
Prospective Record of the Impact and Severity of Men ...
گزارش تأثیرات و شدت قاعدگی در آیند...
PMDD
مخفف عبارت PMDD
Pre Menstrual Dysphoric Disorder
اختلال ناخوشی پیشاقاعدگی (PMDD)حال...