مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NB

Nasal Bone

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی استخوان بینی (Nasal bone) است.
NB
ارسال نظر

ارسال نظر