مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YS

Yolk Sac

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری و جنین به معنی کیسه زرده (Yolk sac) است .
YS
ارسال نظر

ارسال نظر