مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EDC

Estimated Date of Confinement

این اصطلاح به معنی تاریخ احتمالی زایمان است.
EDC
ارسال نظر

ارسال نظر