مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GS

Gestational Sac

این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی کیسه حاملگی (GS) است.
GS
ارسال نظر

ارسال نظر