مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NT

Nuchal Translucency

NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر پوست ناحیه گردن جنین (Nuchal translucency) است. این پارامتر ضخامت پشت گردن نیز نامیده می شود.
NT
ارسال نظر

ارسال نظر