مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSFE

Mean Square False Error

خطای مربعات میانگین اشتباهات
MSFE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود