مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGMP

مخفف عبارت IGMP

Internet Group Management Protocol
قرارداد مدیریت گروه اینترنت (IGMP) نام...
IETF

مخفف عبارت IETF

Internet Engineering Task Force
نیروی ضربت مهندسی اینترنت (IETF)، گروهی...