مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ATP

مخفف عبارت ATP

Adenosine Tri Phosphate
آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی...
OLP

مخفف عبارت OLP

Our Lady Peace
آور لیدی پیس که به اختصار اواِل‌پی گفته...