مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMUSA

مخفف عبارت IMUSA

Independent Manchester United Supporters Association
انجمن مستقل هواداران باشگاه فوتبال...
NYHA

مخفف عبارت NYHA

New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملکردی...
PPR

مخفف عبارت PPR

Peste des Petits Ruminants
PPRيك بيماري شديد با انتشار سريع است كه...