مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRLG

Interagency Regulatory Liaison Group

رابط بین گروه تنظیم مقررات
IRLG
ارسال نظر

ارسال نظر