مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JPG

Joint Photographic Group

نام JPG مخفف مشترک گروه کارشناسان عکاسی، به نام کمیته استاندارد JPG و همچنین استانداردهای دیگر. این یکی از دو زیر گروه های کمیته فنی مشترک ISO / IEC 1 29، کمیته فرعی است، گروه کاری 1 (ISO / IEC JTC 1/SC 29/WG 1) - تحت عنوان برنامه نویسی از تصاویر ثابت در سال 1986 برگزار شد.
JPG
ارسال نظر

ارسال نظر