مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMA

مخفف عبارت IMA

Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...
CEN

مخفف عبارت CEN

Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردهای...
IRPS

مخفف عبارت IRPS

Iranian Radiation Protection Society
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران اهداف -...
SLE

مخفف عبارت SLE

Systemic Lupus Erythematosus
لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک...