مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UFC

مخفف عبارت UFC

Ultimate Fighting Championship
مبارزه قهرمانی نهایی یک سازمان برگزاری...
PNG

مخفف عبارت PNG

Portable Network Graphics
گرافیک قابل حمل در شبکه‌ها یا پینگ...