مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRPS

Iranian Radiation Protection Society

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
اهداف
- گسترش ، پیشبرد و ارتقاء علمی دانش و فنون حفاظت در برابر اشعه
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه حفاظت کارکنان، بیماران، مردم و محیط زیست در مقابل اثرات زیان بار پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز و سایر موضوعات مرتبط.
IRPS
ارسال نظر

ارسال نظر