مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RAD

Radian

رادیان زاویه مرکزی مقابل به کمانی از دایره است که طول آن با شعاع دایره برابر است.
RAD
ارسال نظر

ارسال نظر