مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEV1

Forced Expiratory Volume in First Second

مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه بازدم اجباری و پر فشار که پس از TLC شروع می‌شود از ریه‌ها خارج می‌گردد.

FEV1
ارسال نظر

ارسال نظر