مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEV

Forced Expiratory Volume

حجم بازدمی اجباری FEV: عبارت است از حداکثر حجم هوایی که ممکن است در یک زمان خاص حین بازدم از ریه‌ها خارج شود.
FEV
ارسال نظر

ارسال نظر