مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VC

Vital Capacity

ظرفیت حیاتی یا VC: حداکثر حجم هوایی است که می‌توان پس از یک دم بسیار عمیق به بیرون فرستاد.
VC
ارسال نظر

ارسال نظر