مخفف کلمه CHF


( Congestive Heart Failure ) نارسایی احتقانی قلب
CHF

بازگشت به صفحه قبل