مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CVT

مخفف عبارت CVT

Capacitor Voltage Transformer
CVT شبيه به PT يا VT كه در ساخت آن خازن...
ICP

مخفف عبارت ICP

Intracranial pressure
فشار درون‌جمجمه‌ای یا در اصطلاح پزشکی...
DCS

مخفف عبارت DCS

DeCompression Sicknes
بیماری تراکم زدائی یا بیماری رفع فشار...