مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IOP

Intra Ocular pressure

فشار داخل چشم
IOP
ارسال نظر

ارسال نظر