مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CPP

مخفف عبارت CPP

Cranial Perfusion Pressure
فشار پرفیوژن جمجمه میزان CPP باید بالای...
FEV1

مخفف عبارت FEV1

Forced Expiratory Volume in First Second
مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه بازدم...
MMP

مخفف عبارت MMP

Minimum Miscible pressure
کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار که در...
HDI

مخفف عبارت HDI

High Pressure Direct Injection
HDI به معنای پاشش مستقیم با فشار بالا،...