مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BP

blood Pressure

فشار خون
BP
ارسال نظر

ارسال نظر