مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CVP

Central Venous pressure

فشار ورید مرکزی
CVP
ارسال نظر

ارسال نظر