مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MMP

Minimum Miscible pressure

کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار که در آن 2 فاز به هر نسبت در هم محلول میشوند.
MMP
ارسال نظر

ارسال نظر