مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPA

Hectopascal

HPA یا هکتوپاسکال، واحد سنجش فشار هوا می باشد که از این یکا در هواشناسی برای بیان فاصله از سطح دریا استفاده می‌شود.
HPA
ارسال نظر

ارسال نظر