مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVB

مخفف عبارت DVB

Digital Video Brodcasting
پخش ویدیویی دیجیتال (DVB) پخش تصاویر...
DVD

مخفف عبارت DVD

Digital Versatile/Video Disc
از سال ۱۹۹۶ که دیسکهای ذخیره اطلاعات با...
DRM

مخفف عبارت DRM

Digital rights management
مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی گفته...
DRM

مخفف عبارت DRM

Digital rights management
مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی گفته...
IMEI

مخفف عبارت IMEI

International Mobile Equipment Identity
یک قالب واحد برای شماره سریال گوشی های...
ABC

مخفف عبارت ABC

Atanasoff Berry Computer
ABC نخستین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی...