مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DVB

Digital Video Brodcasting

پخش ویدیویی دیجیتال (DVB) پخش تصاویر دیجیتال توسط امواج را گویند که در انواع متعددی است که مشهورترین آن پخش توسط ماهواره است.
DVB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود