مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISDN

Integrated Services Digital Network

شبکه دیجیتالی خدمات یکپارچه
ISDN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود