مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMEI

International Mobile Equipment Identity

یک قالب واحد برای شماره سریال گوشی های تلفن همراه دیجیتال است .

IMEI
ارسال نظر

ارسال نظر