مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف D&C

Dilation and curettage

تراشیدن دهانه ی رحم
D&C
ارسال نظر

ارسال نظر