مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CIN

Cincinnati (Ohio)

Contrast-Induced Nephropathy

Cervical Intraepithelial Neoplasia

Computers, Informatics, Nursing (journal)

Corporate Identity Number (India)

Children in Need (UK charity established by the BBC)

Card Identification Number (credit cards)

Catholic Information Network

Certificat d'Initiation Nautique (French: Nautical Initiation Certificate)

Cinergy Corp.

Convective Inhibition (Meteorology)

Computers In Nursing (journal)

Country India (Sap version)

cin

C++ Input

Customer Identification Number

Centre Informatique National (French: National Computer Center for Higher Education)

Contract Item Number

Customer Information Note (various locations)

Chemical Industry Notes

Conservation Information Network

Consumer Information Network

Chronic Interstitial Nephritis (Leptospirosis)

Centre d'Instruction Naval de Brest (French: Brest Naval Training Center; French Navy)

Cisco Interaction Network

Christian Information Network

Centre d'Initiation à la Nature (French nature center)

Control Indicator

Carte d'Invalidité (French: Disability Map; human rights)

Chart Information Network (UK music industry)

Course Identification Number (Navy Designation)

Catalogue Item Notification

Caribbean International Network (New York, NY TV channel)

Cervical Intraepitelial Neoplasia

Cook Islands National Party

Cargo Increment Number

Collège Intermutualiste National (Belgian insurance association)

content identifier number (US Postal Service)

Commitment Identification Number (accounting; US DoD)

Composite Intermodulation Noise

Crisis Intervention Network

cin

Competence-Inducible

Cruise Industry News

Canberra Injectors Network (CBO, ACT, Australia)

Citizen Identification Number

Computer Information Network

Change Identification Number

Center Information Network (NASA)

Centre d'Impression Numérique (French: Digital Print Center)

Colorado Information Network

Campus Identification Number

Cervical Intraepithelial Neoplasm/Neoplasia

Chester Information Network (UK website)

Consumer Identification Number

Crossbar Interconnection Network

Circumcision Information Network CompuBulletin

Combat Intelligence Network

Change Incorporation Notice

Customs Identification Number

Comsite Interactive Network

Component/Course Identification Number

Commander's Information Network

Circuit Identification Number