مخفف کلمه CIN


( Cervical intraepithelial neoplasia ) داخل دهانه رحم نئوپلازی
CIN

بازگشت به صفحه قبل