مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POLICE

Protection of Life in Civil Establishment

سازمان حفاظتي براي زندگي و سرمايه گذاري در موسسات مدني
POLICE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود