مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CASR

Cumulative Authentication for Source Routing

به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سنجي در فرآيند مسيريابي CASR می‌گویند.
اين روش براي اضافه کردن فرآيند اصالت سنجي در جريان يک مسيريابي ارائه شده است. اساس اين متد بر پايه مسيريابي DSR قرار دارد، هرچند که به جاي DSR مي‌توان هر متد مسيريابي مبداء ديگري را جايگزين نمود. جريان مسيريابي در DSR از دو پروسه جداگانه کشف مسير و حفظ مسير تشکيل دشه است. CASR در هر دو پروسه فوق را در کنار اصالت سنجي انجام مي‌دهد و علاوه بر اين دو، CASR يک پروسه پريوديک براي شناسايي و اصالت سنجي نودهاي همسايه دارد.
CASR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود