مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KPI

Key Performance Indicators

شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي اندازه‌گيري مالي و غير مالي هستند كه به منظور تعيين كيفيت اهداف و انعكاس عملكرد استراتژيك يك سازمان بكار برده مي شوند . اين شاخص ها به منظور ارزيابي موقعيت كنوني شركت و تعيين راه كارهاي مناسب براي هوشمند كردن كسب و كار استفاده مي‌شوند. فعاليت مراقبت و بازبيني شاخص‌هاي عملكرد كليديدر طول زمان به عنوان يك موضوع شناخته شده در مراقبت از فعاليت كسب و كار شركت ها مطرح مي باشد . شاخص‌هاي عملكرد كليدي اغلب به عنوان يك "ارزش‌" استفاده مي شوند و براي اندازه‌گيري فعاليت‌هايي از قبيل ميزان سودمندي نقش رهبري در توسعه سازمان ، اشتغال، خدمات و رضايت ، با مشكل مواجه مي باشند . شاخص‌هاي عملكرد كليدينوعا به استراتژي سازمان متصل شده‌اند.
KPI
ارسال نظر

ارسال نظر