مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف فیپا

فهرست نويسی پيش از انتشار

فیپا عبارت است از فهرست نويسي توصيفي و تحليلي كتاب پيش از انتشار آن و درج فهرست برگه مربوط در صفحه حقوق همان كتاب. با اين ابتكار هزينه‌هاي فهرست نويسي در سطح كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني كاهش مي‌يابد، اطلاعات كتاب شناختي موجود در پايگاه‌هاي اطلاعاتي فهرست كتابخانه‌ها يكدست‌تر شده، و خبر انتشار يك اثر در سطح شبكه‌هاي ملي و بين‌المللي سريع‌تر پخش مي‌شود .
فهرست نويسي پيش از انتشار را معمولا كتابخانه ملي يا مركز ملي كتاب شناختي از روي نسخه قبل از صحافي كه براي فهرست نويسي در اختيار مركز مزبور قرار مي‌گيرد، انجام مي‌دهد.
فیپا
ارسال نظر

ارسال نظر