مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISBD

International Standard Bibliographic Description

اين استاندارد كه به استاندارد بين‌المللي كتابنامه‌ نويسي و اختصار آی. اِس. بی. دی. نيز شهرت دارد، يكي از برنامه‌هاي دفتر كنترل كتابشناختي جهاني است كه با انگيزه متحدالشكل كردن فعاليت‌هاي فهرست‌نويسي توصيفي در سطح بين‌المللي، زير نظر IFLA عمل مي‌كند.
ISBD
ارسال نظر

ارسال نظر