مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MARC

مخفف عبارت MARC

MAchine Readable Cataloging
مارک (MARC) از استانداردهای به‌کاررفته...
JPA

مخفف عبارت JPA

Java Persistence API
یک استاندارد است که نحوه پیاده سازی ORM...
PWHT

مخفف عبارت PWHT

Post Weld Heat Treatment
بررسی ترك ناشی از عملیات حرارتي بعد از...
DES

مخفف عبارت DES

Data Encryption Standard
استاندارد رمزنگاري داده كه در دهه ي 70...