مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CE

مخفف عبارت CE

Communauté Européenne
CE به منظور استانداردسازی اجباری در...
EMV

مخفف عبارت EMV

EuroPay, MasterCard, Visa
از آنجا که سرویس دهندگان بسیاری در سطح...
QCIF

مخفف عبارت QCIF

Quarter Common Intermediate Format
اندازه استاندارد تصاویر ایجاد شده توسط...
TCI

مخفف عبارت TCI

Target Controlled Infusion
TCI یک استاندارد فرم های ابزار دقیق در...
ISBD

مخفف عبارت ISBD

International Standard Bibliographic Description
اين استاندارد كه به استاندارد...
فیپا

مخفف عبارت فیپا

فهرست نويسی پيش از انتشار
فیپا عبارت است از فهرست نويسي توصيفي و...
RMS

مخفف عبارت RMS

Room Mean Square
یک استاندارد بین المللی جهت اندازه گیری...