مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TO

Time Out

کلمه TO در جدول امتیاز دهی به بازیکنان بسکتبال به معنای TimeOut
TO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود