مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HTLC

Hashed TimeLock Contract

به ویژگی خاصی اشاره دارد که برای ایجاد قراردادهای هوشمند استفاده می شود که قادر به اصلاح کانال های پرداخت است.
HTLC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود