مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EMH

Efficient Market Hypothesis

یک نظریه اقتصادی که بازارهای مالی را بیان می کند ، تمام اطلاعات موجود در مورد قیمت دارایی ها را در هر زمان منعکس می کند.
EMH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود