مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCS

Management Control System

سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که اطلاعات مشخصی را به منظور ارزیابی عملکرد منابع مختلف سازمانی مانند منابع انسانی، فیزیکی، مالی جمع آوری و استفاده می کند، همچنین این سازمان به مثابه یک کل استراتژی های سازمانی را در نظر می گیرد. رابرت N. آنتونی (2007) کنترل مدیریت به عنوان فرایندی تعریف شده است که در آن مدیران، دیگر اعضای سازمان را برای پیاده سازی استراتژی های سازمانی تحت تاثیر قرار می دهند. سیستم های کنترل مدیریت ابزارهایی برای کمک به مدیریت برای هدایت سازمان به سوی اهداف استراتژیک و مزیت رقابتی می باشد. کنترل مدیریت تنها یکی از ابزارهایی است که مدیران در اجرای استراتژی های مورد نظر استفاده می کنند. با این حال استراتژی ها از طریق کنترل های مدیریتی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فرهنگ اجرا شده است. آنتونی و یانگ (1999) سیستم کنترل مدیریت را به عنوان یک جعبه سیاه و سفید را نشان دادند. جعبه سیاه اصطلاحی است که از آن برای توصیف یک عملیات که ماهیت دقیق آن را نمی توان مشاهده کرد، استفاده می شود. سیستم کنترل مدیریت شامل رفتار مدیران نیز می شود و این رفتارها را با معادلات نمی توان بیان کرد. لازم به ذکر است که اصطلاحات مدیریت حسابداری (MA)، سیستم حسابداری مدیریت (MAS)، سیستم های کنترل مدیریت (MCS)، و کنترل های سازمانی (OC) گاهی به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
MCS
ارسال نظر

ارسال نظر