مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BNCT

Boron Neutron Capture Therapy

درمان با گیراندازی نوترون بور مشهور به BNCT، نوعی پرتودرمانی است که در آن از ایزوتوپ بور-۱۰، و نیز پرتوهای نوترون استفاده می‌گردد.
کاربرد این روش در درمان برخی گونه‌های سرطان است.
BNCT
ارسال نظر

ارسال نظر