مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BNCT

Boron Neutron Capture Therapy

درمان با گیراندازی نوترون بور مشهور به BNCT، نوعی پرتودرمانی است که در آن از ایزوتوپ بور-۱۰، و نیز پرتوهای نوترون استفاده می‌گردد.

کاربرد این روش در درمان برخی گونه‌های سرطان است.

مراکز معدودی در حال حاضر صاحب این نوع فناوری نوین در فیزیک پزشکی هستند، و این روش هنوز تحت پژوهش قرار دارد، و بصورت جامع وارد پرتودرمانی بالینی نگردیده.
BNCT
ارسال نظر

ارسال نظر